Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest firma  PATHOMED Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Partyzantów 34, 05-092 Łomianki

Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 22 751 37 44, poprzez adres e-mail: info@pathomed.pl lub listownie pod adresem: ul. Partyzantów 34, 05-92 Łomianki

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zamówień oraz umów sprzedaży towarów i usług, innych umów o współpracy a także kontakt w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, adres domowy,  adres wysyłki towaru, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, administrator  korzysta tylko z usług podmiotów z którymi podpisał stosowne umowy powierzenia bądź z podmiotami, które zapewniają wystarczającą gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Są nimi: firmy kurierskie, firmy informatyczne, instytucje bankowe (systemy płatności), firmy obsługi księgowej, prawnej.

Administrator nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności przechowywania dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi ustawami w tym zakresie.

Uprzejmie informujemy, iż przekazywanie firmie Pathomed  Sp. z o.o.  Pana/Pani danych osobowych jest całkowicie dobrowolne oraz przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez  Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@pathomed.pl

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, że Pani/Pana dane uzyskane zostały przez administratora ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS); formularza rejestracyjnego na stronie.

Pragniemy zapewnić, że administrator danych osobowych firma Pathomed Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na wskazane powyżej  dane kontaktowe.