UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI PATHOMED SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH ZE SPÓŁKĄ „SANEXIM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH

Zarząd spółki PATHOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Partyzantów 34, 05-092 Łomianki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164540, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 118-013-40-49, oraz numer statystyczny (REGON) 011836425, o kapitale zakładowym: 50.000 zł niniejszym informuje, iż wspólnie z Zarządem spółki „SANEXIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Partyzantów 34, 05-092 Łomianki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162001, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-020-17-51, oraz numer statystyczny (REGON) 011051204, o kapitale zakładowym: 50.000 zł, w dniu 23 lutego 2022 roku dokonał pisemnego uzgodnienia Planu Połączenia spółek PATHOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ze spółką „SANEXIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach oraz podjął uchwałę o jego przyjęciu. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „SANEXIM” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę PATHOMED Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie połączenia.

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd spółki PATHOMED Sp. z o.o., działając na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.